Polityka prywatności

REGULAMIN zakupów na stronie nastepnastacja.pl

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży biletów na konferencję „Następna Stacja: Budowa modelu sprzedaży”, której organizatorem jest Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Toruniu (87-100), ul Mostowa 38/1 wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000548875, NIP: 1251631980, REGON: 361119804 (dalej: Sprzedający).
 2. Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedającym oraz składania reklamacji, za pomocą następujących danych teleadresowych:
  1. adres korespondencyjny: ul. Mostowa 38/1, 87-100 Toruń
  2. adres poczty elektronicznej: nastepnastacja@lokomotywabiznesu.pl
  3. telefon komórkowy: +48 691 575 201
 3. Sformułowaniom użytym w niniejszym Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:
  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa szczególna przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedającym  za pośrednictwem Serwisu umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  2. Konsument – Klient, który zawiera ze Sprzedającym umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową umowę,
  3. Regulamin – niniejszy regulamin,
  4. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.nastepnastacja.pl,
  5. Bilet – bilet uprawniający do wstępu na konferencję Następna Stacja: Ludzie w firmie – rekrutuj, rozwijaj, zarządzaj, która odbędzie się dnia 30 listopada 2019 r. w Hotelu Filmar w Toruniu, będący przedmiotem umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedającym.
 4. Sprzedający stosuje następujące sposoby porozumiewania się z Klientem:
  1. formularze zawarte w Serwisie,
  2. poczta elektroniczna,
  3. kontakt telefoniczny,
  4. korespondencja pocztowa.

§ 2. KORZYSTANIE Z SERWISU I USŁUGI POBOCZNE

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie urządzenia wyposażonego w dostęp do sieci Internet.
 2. Do dokonywania zakupów w Serwisie konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej oraz podanie prawdziwych danych osobowych Klienta, a także akceptacja Regulaminu
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Klientowi zabrania się:
  1. dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  2. korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla innych Klientów,
  3. korzystania z treści zawartych w Serwisie w sposób wykraczający poza własny użytek osobisty.
 4. Sprzedający może pozbawić prawa do korzystania z Serwisu Klienta, który w procesie rejestracji konta lub składania zamówienia bez rejestracji celowo podał nieprawdziwe dane lub pomimo wezwania niezwłocznie nie zaprzestał łamania postanowień ustępu powyższego.
 5. Sprzedający udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 3.Warunki sprzedaży

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy wejść do Serwisu, przejść do części transakcyjnej klikając „Kup teraz” przy wybranym wariancie biletu, wybrać ilość biletów, podać wymagane dane osobowe, a następnie postępować zgodnie z komunikatami widocznymi w serwisie.
 2. Po ukończeniu składania zamówienia, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności za pośrednictwem usługi tpay, której operatorem jest Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań
 3. Brak wpływu płatności do Sprzedającego w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia, wiąże się z jego anulowaniem.
 4. Klient powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia dokonania zamówienia. Po upływie terminu powyższego, Sprzedający może anulować zamówienie.
 5. W przypadku niedostępności Biletu objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Klienta zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 6. Potwierdzenie zakupu Biletu następuje w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 7. Klient wyraża zgodę na wysyłanie faktur elektronicznych na podany przez siebie adres e-mail, która to zgoda może być w każdym czasie wycofana.

§ 4. prywatność

 1. Sprzedający przykłada szczególną wagę do ochrony Państwa prywatności i przetwarza Państwa dane zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znanym popularnie pod skrótem RODO.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sprzedający.
 3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
  1. realizacji umowy: realizacji zamówień, przyjmowania płatności, wysyłki zamówień, oraz rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności z zakresu prawa podatkowego – art. 6 ust. 1 lit c RODO,
  3. w uzasadnionym interesie nas jako Administratora danych oraz podmiotów trzecich tj. dla zapewnienia prowadzenia korespondencji, dla celów analitycznych, zapewnienia lepszego doboru treści wyświetlanych w serwisie, marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora (w tym poprzez wykorzystanie plików cookies), dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz zapewnienia możliwości wykazania postępowania zgodnego z prawem, w szczególności z RODO – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Państwa dane będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie w związku z realizacją usług na rzecz Państwa. Mogą to być w szczególności: osoby zatrudnione u Administratora, dostawcy usług w zakresie hostingu, poczty elektronicznej, firmy pocztowe i kurierskie, firmy transportowe, dostawcy oprogramowania w szczególności niezbędnego do obsługi sklepu internetowego, firmy zapewniające obsługę IT, operatorzy usług płatniczych, podwykonawcy Administratora, a także dostawcy usług prawnych oraz księgowych.
 5. Jeżeli dokonali Państwo u nas zakupu lub skorzystają z naszych usług, Państwa dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia związanych z tym wzajemnych zobowiązań cywilnoprawnych oraz podatkowych. Państwa dane osobowe związane z korzystaniem z plików cookies będą przetwarzane do czasu ich usunięcia z Państwa urządzeń lub zablokowania w ustawieniach przeglądarki. Dane osobowe przetwarzane w związku z wysłaniem zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, przetwarzane będą przez okres 1 roku chyba, że podlegać będą dalszemu przetwarzaniu w sytuacji, o której mowa w zd. 1.
 6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.
 7. Mają Państwo prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 17 i 18 RODO (w szczególności, gdy uważają Państwo, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
 8. W przypadkach, w których Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu lub w interesie publicznym, mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania: w każdym przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się dla celów marketingu bezpośredniego oraz ze względu na Państwa szczególną sytuację, w pozostałych przypadkach.
 9. W przypadku Państwa danych przetwarzanych w systemie informatycznym w celu realizacji umowy, mają Państwo do otrzymania kopii swoich danych w powszechnie używanym formacie, a także przekazania ich do innego wskazanego administratora.
 10. Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem mają Państwo prawo do skontaktowania się z nami pod adresem e-mail: nastepnastacja@lokomotywabiznesu.pl lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Państwem.
 12. Serwis używa plików cookies (ang. ciasteczka) – są to niewielkich rozmiarów pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerach lub urządzeniach mobilnych, a następnie pobierane z nich podczas kolejnych wizyt w naszym serwisie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Państwa urządzeniu oraz unikalny numer.
 13. Stosowanie cookies nie powinno prowadzić do Państwa identyfikacji przez Sprzedającego.
 14. W większości przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Państwa komputerach lub innych urządzeniach. W każdym czasie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki, aby blokowała ona pliki cookies albo każdorazowo informowała o ich zapisaniu na urządzeniu, a także usunąć zgromadzone pliki cookies. Muszą Państwo jednak pamiętać, że ograniczenia w zakresie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności naszego serwisu.
 15. Serwis może używać następujących rodzajów plików cookies:
  1. Cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu oraz dostosowujące i optymalizujące Serwis pod Państwa potrzeby,
  2. Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa kupującego, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,
  3. Cookies zbierające informacje o sposobie korzystania ze strony podmiotów trzecich współpracujących z Administratorem.
 1. W Serwisie mogą być wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i pliki cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których korzystają Państwo z Serwisu.

§ 5. Rękojmia i gwarancja

Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Bilet wolny od wad, a za jego wady ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa.

§ 6. Reklamacja BILETU

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Biletu z umową należy zgłaszać w następujący sposób: 
  1. adres korespondencyjny: ul. Mostowa 38/1, 87-100 Toruń
  2. adres poczty elektronicznej: nastepnastacja@lokomotywabiznesu.pl
 2. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, zaś gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji
 3. W reklamacji należy podać dane Klienta umożliwiające realizację reklamacji, opis niezgodności Biletu z umową, a także informację o żądaniu reklamacyjnym.

§ 7. Reklamacja dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Sprzedający zobowiązuję do zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu, zgodnie z aktualnie dostępną wiedzą techniczną.
 2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o usterkach w funkcjonowaniu Serwisu, zaś Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia tych usterek w możliwie najszybszym terminie.
 3. Klient może zgłaszać reklamacje co do funkcjonowania Serwisu w następujący sposób: 
  1. adres korespondencyjny: ul. Mostowa 38/1, 87-100 Toruń
  2. adres poczty elektronicznej: nastepnastacja@lokomotywabiznesu.pl
 4. W reklamacji Klient powinien podać dane umożliwiające jego zidentyfikowanie oraz wskazać na rodzaj usterki.
 5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§ 8. BRAK PRAWA DO OdstąpieniA od umowy zawartej na odległość

Z uwagi na przedmiot świadczenia tj. Bilet, konsumenckie prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone na mocy art.  38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

§ 9. Własność intelektualna

 1. Zawartość Serwisu stanowi przedmiot praw wyłącznych Sprzedającego lub podmiotów trzecich i podlega ochronie prawnej.
 2. Korzystanie z zawartości Serwisu przez Klienta możliwa jest tylko w zakresie użytku osobistego
 3. Wszystkie prezentowane w Serwisie towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

§ 10. Rozstrzyganie sporów

 1. Wszelkie spory rozstrzygane na tle niniejszego regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, Strony mogą wytoczyć powództwo w szczególności przed sądem właściwym:
  1. według miejsca zamieszkania pozwanego,
  2. według siedziby zakładu głównego lub oddziału przedsiębiorcy, jeżeli dochodzone roszczenie ma związek z tym oddziałem,
  3. według miejsca wykonania umowy.
 2. W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedającym, Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności:
  1. z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową 
  2. ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. 
 3. Klient będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedającym, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności:
  1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121),
  3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
 2. Sprzedający ma prawo dokonać zmiany Regulaminu.
 3. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie głównej Serwisu oraz powiadomienia Klientów posiadających Konto drogą poczty elektronicznej.
 4. Jeżeli Klient posiadający konto nie wyraża zgody na nowe brzmienie Regulaminu, zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego w przewidzianym wyżej terminie.
 5. Do umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu stosuje się dotychczasowe brzmienie regulaminu.

§ 12. Wyłączenie stosowania niektórych postanowień regulaminu w stosunku do osób niebędących konsumentami

 1. Do Klienta niebędącego Konsumentem nie mają zastosowania postanowienia Regulaminu odnoszące się do uprawnień, które przepisy prawa przyznają wyłącznie konsumentom, a w szczególności dotyczące odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 2. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu powstałe między Sprzedającym a Klientem niebędącym Konsumentem, będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.